اهداف

۱: کمک به کاهش فقر و محرومیت در جامعه و حل مشکلات مردم محروم و ستمدیده

 ۲: تحکیم پیوند مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی و حرکت در مسیر امنیت پایدار

 ۳: ایجاد بارقه امید و نشاط در مردم

 ۴: حضور موثر در ترمیم خرابی ها و کمک به پیشرفت، عمران و آبادانی کشور

دکمه بازگشت به بالا