پنجشنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱

اهداف

1: كمك به کاهش فقر و محروميت در جامعه و حل مشكلات مردم محروم و ستمديده

 2: تحکیم پيوند مردم با نظام مقدس جمهوري اسلامي و حرکت در مسیر امنیت پایدار

 3: ايجاد بارقه اميد و نشاط در مردم

 4: حضور موثر در ترميم خرابي ها و کمک به پیشرفت، عمران و آباداني کشور

طراحی توسط روابط عمومی و امور بین الملل بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور