راهنمای مشارکت در طرح

روش های مشارکت درطرح خیرات نان سفره های علوی

پرداخت از طریق سایت بنیاد (کلیک کنید)

پرداخت از طریق سایت سفره های علوی ( کلیک کنید )

پرداخت از طریق خودپردازهای سراسر کشور به شماره کارت ۰۰۲۱ ۰۰۰۰ ۰۶۱۱ ۵۰۴۷ نزد بانک شهر بنام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

پرداخت به شماره حساب ۱۱۰۱۱۰ نزد بانک شهر به نام بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

دکمه بازگشت به بالا