سیاست های کلی روابط عمومی

۱- بهبود فعالیت های داخلی روابط عمومی با دید کاهش زمان اجرای فعالیت ها و اثربخش نمودن فرآیندها 

۲- تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی

۳- تصمیم سازی در خصوص سیاست های خبری، تبلیغی و انتشاراتی بنیاد

۴- ارتباط و تعامل با سرویس های خبری و برنامه ریزی بازدیدهای دوجانبه میان بنیاد و نهادهای خبری 

۵- اطلاع رسانی بر اساس اولویت ها

دکمه بازگشت به بالا