شرکت تعاونی خیریه وفاق سبز علوی

تعاونی وفاق سبز علوی با هدف تامین هزینه های جاری بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور و نیز افزایش سقف درآمدی خیریه در کنار کمک های جاریه مردمی برای توسعه و ارتقاء سطح کیفی خدمات به ایتام و اقشار نیازمند در کشور تاسیس گردید.
نگاه مجموعه تعاونی به غیر از ایجاد درآمد برای خیریه فراهم آوردن بسترهای اشتغال و کار برای جوانان و نیز توسعه فضای کاری سالم  است که این موضوع یکی از دغدغه های رهبرمعظم انقلاب نیز می باشد و در این خصوص هدف گذاری تعاونی نیز به این سمت و سو بوده است.
در این ارتباط با بررسی های اولیه و مشورت های صورت گرفته هیئت مدیره تعاونی از بین پیشنهادهای کاری و بازارهای اشتغال ورود به بازار مسکن را به تصویب رسانید.

دکمه بازگشت به بالا