ماموریت

۱: بررسی وضعیت و مشکلات هر روستا بمنظور رفع محرومیت و ایجاد توانمندسازی

 ۲: پیگیری مشکلات و بررسی راه حل هایی برای برون رفت از وضعیت موجود هر روستا 

۳: انجام اقدامات جهادی برای بهبود وضعیت هر روستا تا رسیدن به یک وضعیت مطلوب

دکمه بازگشت به بالا