معاونت مالی ، اداری و پشتیبانی

ایـــن معاونـــت در جهت پیشبرد اهداف عالیه خیریه از ۳ واحد امورمالی و قراردادها، اداری و آموزش، خدمات و پشتیبانی تشکیل شده است، که بر اساس برنامه جامع بودجه عملیاتی و در جوار سایر معاونتها و واحدها به منظور کنترل و نظارت دقیق و مستـمر بر کلیه وقایع امور مالی، اداری، ثبت و ضبط، انتقال کلیـــه داراییـها، تدوین پست های سازمانی، طبقه بندی مشاغل ،تامیــن نیروی انسانی، تدوین و اجرای ضوابط مربــوط به کارکنـان، تامیــــن ملـــزومات و تجهیزات مورد نیاز، فعالیت می نمایند.

واحد مالی و قراردادها: این واحد وظایفی اعم از ثبت اسناد مالی، تهیه گزارشات صورتهای مالی، ترازنامه، صورت سود و زیان، تحریر دفاتر قانونی ،محاسبه و پرداخت مستمری مددجویان بنیاد، محاسبه و پرداخت حقوق پرسنل بنیاد، تنظیم و کنترل جریان نقدینگی بنیاد، تهیه صورت مغایرت بانکی ، رسیدگی به امور تنخواه گردانها و اسناد مالی مربوط به آنها، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی، معاملات فصلی، انعقاد قراردادهای کاری بنیاد می باشد.

واحد اداری و آموزش : این واحد در راستای جذب نیروهای متعهد و متخصص، صدور احکام کارگزینی و حکم ماموریتی پرسنل، پیگیری بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی پرسنل، ایجاد بانک اطلاعاتی الکترونیکی، نظارت و کنترل دقیق بر رفت و آمد مراجعین به حوزه های استحفاظی اعم از کارکنان و ارباب رجوع، تهیه و تنظیم گزارشات لازم جهت ارائه به واحد مالی، نظارت برامور حضور و غیاب پرسنل،  اسکن پرونده های استخدامی کارکنان جهت بایگانی الکترونیکی می باشد.

واحد پشتیبانی و خدمات : این واحد در زمینه خرید اقلام جهیزیه مددجویان و نظارت فنی بر احداث پروژه عمرانی در قرارگاه های استانی، جمعداری اموال بنیاد، تعمیر نگهداری از کلیه اموال و وسائل نقلیه بنیاد، خرید ملزومات اداری مورد نیاز، تهیه و تنظیم کمیسیون های معاملاتی، انجام تدارکات لازم جهت برگزاری اردوهای جهادی در قرارگاه های استانی، آماده سازی جهت برگزاری همایش بنیاد، انجام وظیفه می نماید.

مراجع نظارت بر عملکرد مالی بنیاد : علاوه بر نظارتهای داخلی بر روی منابع درآمدی و تخصص یافته از قبیل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، بازرسین هیئت مدیره، ارگانهای اجرایی برون سازمانی از قبیل وزارت کشور، نیروی انتظامی، سازمان امورمالیاتی کشور نیز بر عملکرد مالی بنیاد نظارت دارند، ضمن آنکه هر ساله کلیه اقدامات صورت گرفته به تفکیک در قالب یک بروشور به استحضار خیرین عزیز می رسد.

خلاصه فعالیت معاونت مالی و اداری در سال ۱۴۰۱

شرح فعالیتدرصد تحقق
ســپرده گـذاری در صنـدوق قرض الحســنه وفـاق سـبز جهت تحقق ۲۸۰۰ فقــره وام۷۰ درصد
  تامیــن اعتبار احداث  یک  مـدرسه  در روسـتای حسـین آباد لـدی اسـتان  سیستان و بلوچستان۶۰ درصد
تامیــن  اعتبار احداث یک مـدرسه در روسـتای سعید آباد رودبار جنوب اسـتان کرمان۳۰ درصد
تامیــن اعتبار مـسجد وفـاق سـبز علـوی در روسـتای دلـی اسـتان کهگیلویه و بویراحمد۱۰۰ درصد
پیشـرفت فیزیـکی ۶۰ الــی ۷۰ درصـد ۱۱۰ واحـد مسـکونی در سـطح قرارگـاه ها۷۰ درصد
تامین جهیزیه (اردبیل، خوزستان، هرمزگان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان ، کرمان،  کهگیلویه و بویر احمد، چهارمحال و بختیاری  و  تهران )۹۰ درصد
انجام امورات مربوطه، کنترل و ثبت اسناد مالی در نرم افزار۱۰۰ درصد
دریافت و ثبت کمک های نقدی و غیر نقدی۱۰۰ درصد
تکمیل سامانه جمع و کسر اموال و بازدید ادواری۱۰۰ درصد
انجام امورات مربوط به منابع انسانی۷۰ درصد
ایجاد بانک اطلاعاتی و الکترونیکی کارکنان۱۰۰ درصد
ارسال بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب به قرارگاهای استانی۱۰۰ درصد
نظارت فنی بر احداث پروژه عمرانی در قرارگاه های استانی۱۰۰ درصد
دکمه بازگشت به بالا