گواهینامه های بنیاد

گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت    ISO 9001-2008

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن‌ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 9001 نشان می‌دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است.هدف از تدوین این سری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ،به وجود آوردن الگویی بین‌المللی برای پیاده سازی و استقراره سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایند ها ، در سازمان پیاده سازی می شود. الگوی اجرائه این سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برا ی بار چهارم در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت.در ویرایش سال ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تاکید می باشد. استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با تکی بر اصول ۸ گانه شکل گرفته اند:
مشتری محوری- رهبری- مشارکت کارکنان- فرایند گرایی در ایزو۹۰۰۱- سیستم گرایی در ایزو ۹۰۰۱- بهبود مستمر- تصمیم گیری بر پایه واقعیات- ارتباط متقابل سود مند با تامین کنندگان در ایزو ۹۰۰۱

  گواهینامه مدیریت زیست محیطی   ISO 14001-2004

ایزو ۱۴۰۰۰ در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت و یا موسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و هوایی مضر، مسموم کردن آب و یا زمین ) با اجابت قوانین رسمی دولت‌ها و جهان در رابطه با حفظ محیط زیست می‌باشد. ایزو ۱۴۰۰۱ یک استاندارد جهانی برای سیستم مدیریت محیطی ( EMS ) است. الزامات مورد نظر این استاندارد اقتضا می‌کند که سازمان‌هایی که زیر پوشش این استاندارد می‌روند سیاست گذاری محیطی، تعیین زیان‌های وارده بر طبیعت و یا نقاطی که زیان به آنها ممکن است وارد آید، طراحی و اجرای پروژه‌های محیطی برای بهبود و حفظ حیات کره زمین، تعیین وسائل و امکانات برای رسیدن به این اهداف را انجام داده و به صورت مستمر به بهبود محیط بکوشند. ایزو ۱۴۰۰۰ بسیار به ایزو ۹۰۰۰ از نظر کیفیت و رعایت کیفیت در تولید، شباهت دارد. برای این منظور سازمان نیاز به انتشار و بسط دادن یک شیوه نامه سازمانی کنترل کننده کارایی و بررسی جنبه‌های محیطی کاملاً احساس می‌شود. ایزو ۱۴۰۰۱ با خرابکاری محیطی سازمان‌ها مقابله می‌کند. این استاندارد آنقدر توانایی و انعطاف دارد که با تمام سازمان‌ها ( تولیدی تا خدماتی )در سرتاسر جهان منطبق گردد.

گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی   ISO 18001-2007

استاندارد ۱۸۰۰۱ حاویِ معیارهایِ پذیرشِ ایمنی و بهداشتِ حرفه‌ای رشتهٔ خاصی نیست بلکه مجموعهٔ مشخصات (الزامات) عمومی است که به عنوانِ چارچوبی برای مدیریتِ ریسک و بهبود عملکرد سیستمِ ایمنی و بهداشت حرفه‌ای موردِ استفاده قرار می‌گیرد. این استاندارد به صورتِ سازگار با استانداردهایِ ایزو ۹۰۰۱ (مدیریتِ کیفی) و ایزو ۱۴۰۰۱ (مدیریتِ زیست‌محیطی) تدوین شده است. ازاین‌رو سازمان‌هایی که می‌خواهند فعالیت‌های مستندسازی و ممیزیِ سازمانِ خود را به حداقل برسانند می‌توانند آن را به صورتِ یک‌پارچه (IMS) با استانداردهای بین‌المللی یاد شده مورد استفاده قرار بدهند.
خصوصیات ایزو ۱۸۰۰۱ قابل استفاده برای سازمان هایی است که می خواهند خطر را برای کارمندان و دیگر شرکایی که در معرض ریسک های ایمنی و بهداشت شغلی هستند از بین ببرند و یا به حداقل برسانند؛. می خواهند یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت دائمی اجرا کنند و آن را توسعه دهند؛ می خواهند درمورد تطابق خود با سیاست های ایمنی و بهداشت اطمینان حاصل کنند؛ این تطابق را به نمایش دیگران بگذارند؛ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار خود را توسط سازمانی خارجی ثبت یا تصدیق کنند؛ یا از وجود تطابق با خصوصیات خودارزیابی انجام دهد.

دکمه بازگشت به بالا